Rezultatele de monitorizare a regimului liberalizat de vize UE cu RM

În primul Raport elaborat de Comisia Europeană cu privire la implementarea mecanismului de monitorizare a regimului liberalizat de vize se arată că nu există nicio legătură directă între acordarea liberei circulații și reușita reformelor în țările vizate. Chiar dacă UE a avut speranțe în legătură cu acordarea regimului liberalizat de vize pentru a asigura un angajament mai puternic pentru lupta împotriva corupției și a crimei organizate în țările din cadrul Parteneriatului Estic, UE recunoaște acum că aceste speranțe nu au devenit realitate. Deși există cerințe formale pentru liberalizarea circulației, care includ măsuri de combatere a corupției și a spălării banilor,

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
10 ianuarie 2018

Parlamentul a votat candidatura noului Director al SIS. Vitalie Pîrlog își va exercita mandatul următorii 5 ani

Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) are un nou şef. Parlamentarii au susţinut candidatura lui Vitalie Pîrlog, după ce la 25 octombrie curent a expirat mandatul actualului director, Mihai Balan. Noul director SIS a depus astăzi jurământul în plenul Parlamentului. Vitalie Pîrlog îşi va exercita mandatul pe o perioadă de cinci ani, în conformitate cu legislația în vigoare. Anterior, în perioada 2001 şi 2006 Vitalie Pârlog a reprezentat Guvernul la CEDO, iar în septembrie 2006 a fost numit în funcția de ministru al Justiției. Ultima funcție deținută a fost cea de președintele Comisiei de control a dosarelor la INTERPOL   Distribuie

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
21 decembrie 2017

Fiecare al 3-lea moldovean consideră Parlamentul cea mai coruptă instituție din țară potrivit sondajului efectuat de Institutul Republican Internațional (IRI)

Studiul a fost efectuat din bani americani, pe un eșantion de 1500 de persoane și are o marjă de eroare de 2,5 la sută. Sondajul a fost comandat de Center for Insights in Survey Research, coordonat de Baltic Surveys\The Gallup Organization, realizat, pe teren, de Magenta Consultig si finantat USAID. 90% din respondenți spun că țara noastră este guvernata în interesul unui grup mic de persoane. Studiul scoate la iveala ca din 2004 încoace problema corupției frământă tot mai mulți cetățeni. Unde corupția este prezentă? Parlament – 30% Servicii publice – 22% Guvern – 10% Business – 9% Sistemul Judiciar – 9% Partide

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
9 noiembrie 2017

Doi studenţi străini de la Universtatea de Medicină au fost arestaţi pentru 30 de zile

Doi stu­denți, de ori­gine arabă, de la Uni­ver­si­ta­tea de Medi­cină „Nico­lae Tes­te­mi­ţeanu”, au fost reţi­nuţi şi sunt docu­men­taţi de către Pro­cu­ra­tura muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău în coo­pe­rare cu Ser­vi­ciul de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate, fiind cer­ce­taţi penal pen­tru huli­ga­nism agra­vat cu apli­ca­rea armei, infra­cţiune care pre­vede pedeapsa de până la 7 ani de închi­soare.

foto2În cadrul cer­ce­tă­ri­lor a fost sta­bi­lit că, unul din­tre sus­pe­cţi, aflându-se într-o zonă rezi­denţi­ală, dintr-un mij­loc de trans­port, a efec­tuat mai multe focuri în dire­cţia unui grup de stu­denţi, după care a dis­pă­rut de la faţa locu­lui. De menţio­nat că, cetă­ţea­nul străin este în con­flict cu legea, ante­rior în pri­vinţa aces­tuia au fost por­nite trei cauze penale, inclu­siv pen­tru acţiuni simi­lare. La fel, se cunoa­şte fap­tul că, stu­denţii pro­pagă viziuni radi­cale şi acce­sează site-uri cu carac­ter jiha­dist.

foto3La sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cute, urmare a ope­ra­ţiu­nii comune a pro­cu­ro­ri­lor şi ofi­ţe­ri­lor de infor­ma­ţii, a fost reţi­nut sus­pec­tul prin­ci­pal, iar ca rezul­tat al per­che­zi­ţi­i­lor la domi­ci­li­ile stu­denţi­lor a fost iden­ti­fi­cată şi cea de-a doua pe

r­soană, com­plice, la comi­te­rea infra­cţiu­nii, pre­cum şi au fost ridi­cate arme din care au fost efec­tu­ate împu­ş­că­tu­rile, sub­stanţe nar­co­tice și apa­rate pen­tru între­bu­inţa­rea aces­tora.

Pe numele aces­tora, de către Jude­că­to­ria sec­to­ru­lui Cen­tru, au fost emise man­date de arest pe un ter­men de 30 de zile.

De menţio­nat că, în ulti­mele şase luni au avut loc mai multe inci­dente cu impli­ca­rea stu­denţi­lor stră­ini, ce au mani­fes­tat com­por­ta­ment agre­siv şi anti­so­cial, sol­date cu bătăi, răni de cuţit şi împu­ş­că­turi. Pro­cu­ra­tura de comun cu Ser­vi­ciul de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­tate moni­to­ri­zează toate aceste cazuri şi între­prinde măsuri nece­sare pen­tru nead­mi­te­rea unor cir­cum­stanţe agra­vante, din raţio­na­mente de secu­ri­tate naţio­nală, cetă­ţe­nii stră­ini, impli­caţi, ris­când expul­za­rea de pe teri­to­riul R. Mol­dova.

Distribuie articolul

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Lasa un comentariu

comments

About The Author